Esileht Väikelaps Sotsiaal

Näitan 16 postitust - vahemik 31 kuni 46 (kokku 46 )

Teema: Sotsiaal

Postitas:
Kägu

Selleks, et teada saada, kes on sotsiaalpedagoog ja mida ta täpsemalt teeb, on hea vaadata sotsiaalpedagoogi kutsestandardit.

https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/10685786

Sealt on leitav, et sotsiaalpedagoog:

hindab isiku sotsiaalseid oskusi, kasutades sobivaid hindamismeetodeid ja -võtteid; selle põhjal koostab sotsiaalsete oskuste õpetamise kava;

kavandab õppe- ja kasvatustööd (edaspidi õppetööd) toetavat tegevust oma organisatsioonis, tuginedes õigusaktidele; nõustab kolleege ja teisi spetsialiste õppetööd toetava tegevuse kavandamisel

koostöös eri osapooltega selgitab isiku arenguvajadused ja tema lähikeskkonnas olevad ressursid; innustab isikuid täiendavate toimetuleku- ja sotsiaalsete oskuste omandamiseks

märkab abivajajat, arvestades isiku toimetulekut ja seda mõjutavaid tegureid;<br style=”outline: 0px; box-sizing: border-box; font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14.44px;” />analüüsib isiku toimetulekut ning määratleb olemasolevaid abi- ja tugivõimalusi erinevatel tasanditel; vajadusel koostab tugiplaani ja teavitab asjaosalisi abivõimalustest;<br style=”outline: 0px; box-sizing: border-box; font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14.44px;” />hindab integreerimise vajadusi ja isikute staatust rühmas, tuginedes eelinfole ja vaatlusandmetele; organiseerib integratsiooni toetavaid tegevusi (nt projektid, individuaaltöö);<br style=”outline: 0px; box-sizing: border-box; font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14.44px;” />analüüsib abivajaja sotsiaalseid oskusi ning tema arendamist vajavaid valdkondi, kasutades tõenduspõhiseid meetodeid

 selgitab juhtumi tausta ja olemust, kasutades sobivat meetodit ning koostab tegevusplaani;<br style=”outline: 0px; box-sizing: border-box; font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14.44px; background-color: #f8f8f8;” /> nõustab isikut tulenevalt tema vajadustest; annab talle infot teiste abivõimaluste kohta;<br style=”outline: 0px; box-sizing: border-box; font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14.44px; background-color: #f8f8f8;” /> rakendab isiku vajadusest ja sotsiaalpedagoogilisest hindamisest tulenevaid toetavaid tegevusi; kutsub kokku tugivõrgustiku ning koordineerib selle tööd;<br style=”outline: 0px; box-sizing: border-box; font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14.44px; background-color: #f8f8f8;” />arendab isiku sotsiaalseid oskusi ja toimetulekustrateegiaid vastavalt juhtumi olemusele, kasutades sobivaid metoodikaid;<br style=”outline: 0px; box-sizing: border-box; font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14.44px; background-color: #f8f8f8;” />teeb ja koordineerib ennetustööd isiku(te) sotsiaalse heaolu tagamiseks, kaasates võrgustikuliikmeid;<br style=”outline: 0px; box-sizing: border-box; font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14.44px; background-color: #f8f8f8;” />sotsiaalpedagoogiliste probleemide korral sekkub olukorda asjakohaselt, kaasates vajadusel võrgustikuliikmeid;<br style=”outline: 0px; box-sizing: border-box; font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14.44px; background-color: #f8f8f8;” /> hindab sotsiaalpedagoogilise sekkumise tõhusust, toetudes eelkõige tõenduspõhistele hindamismetoodikatele.

Ehk siis õpetaja on märganud lapse teistest lastest erinevat käitumist ja sellest tulenevalt on soovinud, et keegi kogenud ja kompetentne inimene hindaks, kas see märkamine oli õige ja   lapse sotsiaalsed oskused ei ole tõesti eakohasel tasemel. Õpetaja seda ise hinnata ei saa. Kuidas sotsiaalseid oskusi täpselt hinnatakse, on sotsiaalpedagoogi kavandada – rühmas vaatlus on üks osa nähtavasti hindamisest, võimalik, et küsitletakse lisaks nii lapsevanemaid kui õpetajaid. Hindamise tulemusel sotsiaalpedagoog siis tõenduspõhiselt saab väita, kuidas lapse areng antud valdkonnas on, kas eakohane või vajab järele aitamist. Kui vajab laps sotsiaalses arengus abi, siis sotsiaalpedagoog koostab plaani mida edasi teha, vajadusel juhendab õpetajaid kuidas mingeid valdkondi arendada.

Sotsiaalpedagoog on tugispetsialist nagu iga teinegi. Logopeed last rühmas jälgiks, siis poleks sellest ju mingit paanikat?

 

Sotsiaalsed oskuseid jaotatakse positiivsete käitumisviiside taksonoomiaks ja sellel on mitmeid komponente (järgnevalt on küll kooliealiste tase, aga sinna peaks laps arenema):

1. Suhtlemine eakaaslastega • oskus öelda ja vastu võtta komplimente; • abi pakkumine; • vabandamine; • kaaslaste eest seismine (nende kaitsmine); • osalemine ühises tegevuses; • osalemine vestluses; • juhtimisoskused; • tundlikkus kaaslaste tunnete suhtes (empaatia, sümpaatia); • huumorimeel; • sõprussuhete loomine, sõprade olemasolu.

2. Enesejuhtimine/enesekohased oskused • oskus jääda rahulikuks, kui tekivad probleemid; • oskus kontrollida oma käitumist tugevate emotsioonide (viha) korral; • koostöö erinevates situatsioonides; • kriitika talumine; • reeglite ja piirangute järgimine; • konfliktide korral oskus teha kompromisse; • narrimise ignoreerimine või sellele kohaselt reageerimine.

3. Akadeemilised oskused • õpetaja juhtnööride kuulamine ja täitmine; • iseseisvus ülesannete täitmisel/ lõpetamisel; • individuaalsete tööülesannete täitmine oma võimete tasemel; • vaba aja sihipärane kasutamine; • käitumine hästi organiseeritud viisil (õpilasel on vajalikud kooliasjad kaasas, ta tuleb õigeaegselt kooli); • oskus küsida vajaduse korral abi; • oskus küsimusi esitada; • oskus ignoreerida kaaslaste mõjutusi (nt töö jätkamine, hoolimata sellest, et kaasõpilased segavad tundi).

4. Kuuletumine • instruktsioonide ja juhendite järgimine; • reeglite järgimine; • vaba aja sihipärane kasutamine; • oma mänguasjade ja koolitarvete jagamine teistega; • kohane reageerimine kriitikale ja märkustele; • määratud ülesande täitmine ning lõpetamine; • töövahendite, mänguasjade koristamine.

5. Kehtestamisoskused • initsiatiivi ülesnäitamine teistega suhtlemisel; • komplimentide tunnustamine; • mängude alustamine, teiste kutsumine; • enda kohta positiivse väljatoomine; • enesekindlus; • sõbrunemine; • ebaõigete reeglite ja toimingute vaidlustamine (ei-ütlemine); • enda esitlemine võõrastele; • usalduslikkus suhtlemisel vastassugupoolega; • ülekohtule reageerimine.

 

 

 

 

+1
0
Please wait...

Postitas:
Kägu

Kas see on tavapärane, et sotsiaalpedagoog soovib last rühmas vaadelda ja vaatluse järel vestelda ka lapsevanemate endiga näost näkku kohtudes?

0
0
Please wait...

Postitas:
Kägu

Kas see on tavapärane, et sotsiaalpedagoog soovib last rühmas vaadelda ja vaatluse järel vestelda ka lapsevanemate endiga näost näkku kohtudes?

Jah, loomulikult. Isegi kui viga on 200% õpetajates (kes saavad soovitused ja juhtnöörid paremaks toimetulekuks lapsega), on kodus võimalik protsessi toetada ja üleüldse on kena vanemaid kursis hoida.

+4
0
Please wait...

Postitas:
Kägu

Ma ei väida, et ühtegi ebapädevat ja tigedat õpetajat pole olemas ega ka seda, et ei võiks leiduda sadistlikke õpetajaid, kes suisa võtavadki nimme ühe lapse kiusata, aga ütleme siis nii, et 99,9% juhtudest pole õpetajal absoluutselt mitte mingit põhjust tekitada rühmas probleeme, kui neid päriselt pole, ja lihtsalt lõbu(?) pärast peedistada lapsi või vanemaid, kelle puhul tegelikult abi vaja poleks.

Ehk siis üsna palju tõenäolisem on ikkagi, et kui nii kõik rühmameeskonna liikmeid kui ka juhtkond on sama meelt, siis TA lapsega ikkagi ongi rühmas probleeme, mis segavad teiste laste õppe- ja mängutegevusi sellisel määral, et lihtsam on kaasata välisvaatleja ja potentsiaalselt mitte eriti koostöine vanem ikkagi kuidagi koostööle saada ning lapsele mingitki abi püüda leida, et normaalne töö- ja õpikeskkond saaks uuesti toimima.

See on küll tõsi, et kui laps ongi eristuva ebasobiva käitumisega, siis võib väga kergesti tekkida olukord, kus teda hakataksegi teravdatud tähelepanu all hoidma ja märgatakse ka sellist piiripealset käitumist, mida mõne muu, normaalselt käituva lapse puhul veel esile ei tõstetaks. Ka teised lapsed võivad väga kiiresti omaks võtta, et see ongi “paha laps” ja muutuvad tema suhtes tõrjuvaks või ülikriitiliseks, kuna kardavad temast alati hullemat. Seega oleks peaasjalikult lapse endi huvides, et tema käitumine rühmas muutuks kõigile vastuvõetavaks ja ta saaks abi.

+6
0
Please wait...

Postitas:
Kägu

See jutt lasteaiast, et lasteaiaealine laps teenindagu kodus oma vanemaid, on pehmelt öeldes lihtsalt haige. Ma ei usu, et nii oleks õige.

0
-2
Please wait...

Postitas:
Kägu

See jutt lasteaiast, et lasteaiaealine laps teenindagu kodus oma vanemaid, on pehmelt öeldes lihtsalt haige. Ma ei usu, et nii oleks õige.

Ja kui kindel on, et täpselt nii õpetaja ütleski?
Kas ei võinud olla, et nt öeldi, et lapsele võiks õpetada ka teiste heaks millegi tegemist, hoolitsemist (kui selle oskuse puudulikkus on probleemiks või nt see, et laps rühmas teisi, k-a õpetajaid, käsutab) – ja toodi näiteks, et õhtul nt võiks paluda lapsel tuua endale köögist tass vett või õun vms? Või võis olla küsimus, millised on lapse ülesanded kodus ja kui selgus, et neid nagu polegi, siis anti mõista, et vahel võiks paluda lapsel teha ära mõne temale jõukohase pisikese ülesande või kodutöö?

Ühesõnaga: me ju EI TEA. Ei tea, kui objektiivne on teemaalgataja oma kirjeldustes ja ei tea, mis seal lasteaias tegelikult öeldi. Teemaalgataja tõlgendus tundub aga kirjade järgi väga kaitsesolev (mis võib olla arusaadav) ja juba ette õpetajaid ning lasteaeda enda ja lapse vaenlaseks pidav.

+4
0
Please wait...

Postitas:
Kägu

See jutt lasteaiast, et lasteaiaealine laps teenindagu kodus oma vanemaid, on pehmelt öeldes lihtsalt haige. Ma ei usu, et nii oleks õige.

Hmm sa mõtlesid selle ise välja??

+2
0
Please wait...

Postitas:
Kägu

See jutt lasteaiast, et lasteaiaealine laps teenindagu kodus oma vanemaid, on pehmelt öeldes lihtsalt haige. Ma ei usu, et nii oleks õige.

Hmm sa mõtlesid selle ise välja??

Loe teemat. Kindlasti ei mõelnud keegi seda välja, kui need sõnad tulid lasteaiatöötaja enda suust. Üritatakse lihtsalt lapsele ja vanematele lasteaia poolt ära panna, muud seal taga ei olegi. Ilmselt on seal tehtud vigu rühmas ja lapse areng on saanud ju seal rühmas käies kannatada ja nüüd viimases hädas hakatakse siis abi otsima.

0
-7
Please wait...

Postitas:
Kägu

Samas pole ka vanematel ju aimugi, mis on lapsega lahti, et on tekkinud üldse seal probleemid, on vaid lasteaiapoolne nägemus ja kuidas teab kodu, kas nii on olnud või liialdatakse kõvasti.

0
0
Please wait...

Postitas:
Kägu

No vabandust, aga mulle tundub, et siin lasteaiateemades kommenteerib keegi väga ebastabiilne isik, kes kahtlustab lasteaeda täiesti lambist käki keeramises. Oleks huvitav aru saada, mis eriline põhjus võiks õpetajatel või lasteaial olla last “ära rikkuda” ja vanemaid ilma asjata närvi ajada, palju toredam on ju õpetajal endal ka töötada sellises rühmas, kus lapsed tunnevad end hästi ja käituvad normaalselt? Miks peaks ükski õpetaja midagi säärast lapse kohta välja mõtlema? See pole ju üldse loogiline.

+4
-1
Please wait...
Kommentaarist on juba teavitatud
Postitas:
Kägu

Ilmselt seetõttu tundub imelik, et lapse kõik probleemid on kõik korraga ette võetud. Tõeliselt probleemse lapse ja olukorra puhul ju oleks erinevaid tähelepanekuid varem juba olnud.

+2
0
Please wait...

Postitas:
Kägu

Ilmselt seetõttu tundub imelik, et lapse kõik probleemid on kõik korraga ette võetud. Tõeliselt probleemse lapse ja olukorra puhul ju oleks erinevaid tähelepanekuid varem juba olnud.

Mulle tundub, et see “ebastabiilne isik” siin on teemaalgataja ehk see “rünnatava” lapse ema. Ja nii kaitses ja turris, et mingit koostöövalmidust ega OMA LAPSE võimalike probleemide korral aitamise valmidust ei paista kuskilt. Kõik teised on süüdi ja süüdistavad alusetult jnejne. Kui sa oled nii kindel, et lasteaed on sinu ja lapse vastu ja käkki keerab ja last rikub, tuleb sul laps tõenäoliselt seal ohtlikust kohast eemaldada ja teise lasteaeda panna või koju jätta.

+4
-1
Please wait...
Kommentaarist on juba teavitatud
Postitas:
Kägu

Tõeliselt probleemse lapse ja olukorra puhul ju oleks erinevaid tähelepanekuid varem juba olnud.

Ja mul on tunne, et see ema võtab iga “tähelepanekut” kui otserünnakut tema ja lapse vastu, selle asemel, et süüvida ja lahendust otsida. Sellisele tee neid “tähelepanekuid” kuipalju, ta pigistab silmad kinni ja süüdistab kõiki teisi.

+4
-1
Please wait...
Kommentaarist on juba teavitatud
Postitas:
Kägu

Minu meelest koigub teemaalgataja jutt hullumeelsuse piiril, juba see pealkiri “Sotsiaal” peegeldab, et inimene ei suuda end hasti valjendada.

Midagi sellest voib olla lapsele yle kandunud, voi siis on lapsega koik korras (geneetiliselt), aga kodune ohkkond on ema suhtumise tottu nii halb, et laps ei suuda end valitseda ega eakohaselt areneda. Sel juhul – vaene laps. Ja vaesed kasvatajad – sellise vaikese palga eest on raske leida inimesi, kes suudaksid selle olukorra lapse huvides ara lahendada, aga nad vahemalt pyyavad.

Arge soovitage last lasteaiast ara votta – sellise ema puhul on lapse ainus lootus mujal veedetud aeg, koos tasakaalukate taiskasvanute ja teiste lastega. Lihtsalt emale tuleb kuidagi piirid panna.

 

+2
-1
Please wait...
Kommentaarist on juba teavitatud
Postitas:
Kägu

Tundub, et teemaalgataja ka raporteerib koiki komme, mis temaga ei noustu, mis kinnitab veelgi minu juttu.

 

 

+3
-1
Please wait...
Kommentaarist on juba teavitatud
Postitas:
Kägu

Ilmselt ebapopulaarne arvamus, kuid ilmselt alustuseks peaks TA lahendama enda isikliku elu suhteprobleemid. Vanemate probleemid sageli väljenduvad laste mittetavapärases käitumises..

+4
0
Please wait...

Näitan 16 postitust - vahemik 31 kuni 46 (kokku 46 )


Esileht Väikelaps Sotsiaal